GoGoCAr Oy:n sopimusehdot 4.6.2019

Soveltamisesta

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin GoGoCar Oy:n myymiin palveluihin. Asiakas hyväksyy ehdot kun tarjous on hyväksytty. Yksittäisten palveluiden osalta voidaan sopia muita ehtoja.

Tilaus

Tilaus on syntynyt kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen. Tilauksesta voidaan tehdä myös erillinen kirjallinen sopimus.

Palvelun tuottamiseen tarvittavat tiedot

Asiakkaan velvollisuus on toimittaa kaikki palvelun toimittamiseen tarvittavat välttämättömät tiedot ennen tuotannon aloittamista. Mikäli GoGoCar Oy joutuu käyttämään aikaa välttämättömien tietojen hankintaan, GoGoCar Oy:llä on oikeus laskuttaa tehdystä työstä sovitun tuntihinnan mukaisesti.

Hinta ja muut mahdolliset kustannukset

Palvelusta voidaan sopia kiinteä hinta tai laskuttaa työstä tuntipohjaisesti tai sekä että sopimuksen mukaan. Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa ellei muuta ole mainittu.

GoGoCar Oy:llä on oikeus laskuttaa asiakkaalta sellaisia välittömiä kuluja, joista ei ole sopimuksella sovittu, mutta ovat toteutuksen kannalta välttämättömiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset kolmansien osapuolien palveluiden käyttöön liittyvät lisenssimaksut, matkakulut, tai muut vain kyseisen palvelun toteuttamiseen liittyvät välittömät kulut.

Mikäli asiakas vaatii muutoksia jo sovittuihin palvelun osiin, GoGoCar Oy on oikeutettu veloittamaan muutoksesta mahdollisesti aiheutuneet lisäkustannukset.

Maksaminen

Maksun tulee tapahtua viimeistään silloin kun palvelu otetaan käyttöön, ellei muuta sovita. Maksuehto on 14 päivää netto. GoGoCar Oy:llä on oikeus periä viivästyneestä maksusta korkolain mukainen viivästyskorko.

Virhevastuu

Palvelussa on virhe, mikäli palvelu ei vastaa sitä mitä on sovittu. Asiakkaalla on velvollisuus tuoda esiin mahdolliset ongelmatilanteet viipymättä.

Virhevastuu ei koske normaalia kulumista tai asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvaa vahinkoa.

GoGoCar Oy:n virhevastuu on voimassa 3 kuukautta palvelun toimittamisesta ja käsittää palvelun uudelleen suorittamisen tai korjauksen.

Vahingonkorvausvastuu

GoGoCar Oy vastaa aiheuttamastaan välittömästä vahingosta korkeintaan palvelun myyntihintaa vastaavaan summaan saakka.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on sellainen ennalta arvaamaton tilanne, jota ei voi kohtuudella välttää ja tekee palvelun toteutuksesta mahdotonta tai edellyttää kohtuuttomia uhrauksia siitä koituvaan etuun nähden.

GoGoCar Oy:n on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja vastaavasti esteen poistumisesta. Mikäli ylivoimainen este kestää yli 6 kuukautta, molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ilman korvausvelvollisuutta tai muita vastuita.

Referenssioikeus

GoGoCar Oy:llä on oikeus käyttää tuotettua palvelua referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä. GoGoCar Oy:llä on velvollisuus tarkistaa, ettei referenssistä aiheudu asiakkaalle haittaa esimerkiksi liikesalaisuuden paljastumisen muodossa.

Salassapito

Sopimuksen osapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki sopimuksen voimassaolon aikana saadut luottamukselliset tiedot.

Salassapito ei koske

  1. julkisesti saatavilla olevaa tietoa

  2. tietoja jotka ovat olleet osapuolen hallussa ennen sopimusta

  3. tietoja jotka osapuoli on itsenäisesti kehittänyt käyttämättä toiselta osapuolelta saatua tietoa

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyin yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja menettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä.

Median myyntiehdot

Mainosmateriaalien toimitus

Aineisto-ohjeiden mukaiset painovalmiit mainosmateriaalit tulee toimittaa vähintään 14 työpäivää ennen kampanjan sovittua aloituspäivää. Mikäli mainosmateriaali poikkeaa GoGoCar Oy:n ilmoittamista aineisto-ohjeista ja tästä aiheutuu lisäkustannuksia, vastaa asiakas mainituista lisäkustannuksista.

Mikäli mainosmateriaali toimitetaan edellä mainittuja ajankohtia myöhemmin, GoGoCar Oy ei takaa kampanjan aloittamista ajoissa, eikä ole velvollinen hyvittämään menetettyä mainosaikaa tai suorittamaan muita korvauksia viivästyksestä.

Asiakas vastaa siitä että toimitetut aineistot eivät poikkea aineisto-ohjeista. Mikäli digitaaliset aineistot toimitetaan edellä mainitun toimitusajan jälkeen eivätkä ne vastaa aineisto-ohjeita, GoGoCar Oy:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta aineiston muokkaamisesta tai konvertoimisesta aiheutuvat kulut.

Mainosten vahingoittuminen

Mikäli asiakkaan aineisto vahingoittuu kampanja-aikana, vastaa GoGoCar Oy uuden aineiston tuotanto- ja asennuskuluista koskien kyseistä kampanja-aikaa tai tarjoutuu korvaamaan aiheutuneen välittömän aineistokustannuksen.

Mainonnan sisältö

Ulkomainonnan tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevat mainonnan kansainväliset perussäännöt, Keskuskauppakamarin ja Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonnan antamat ennakkopäätökset. Mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista. GoGoCar Oy on sitoutunut yhteistyökumppaniensa ja viranomaisten kanssa solmimissaan sopimuksissa poistamaan yleistä pahennusta herättävät mainokset välineistään niin vaadittaessa. Jos asiakkaan kampanja näistä syistä joudutaan

Mainospaikan vuokrasopimus

Mainospaikoista tehdyt tarjoukset ovat voimassa välimyyntiehdoin, toisin sanoen GoGoCar Oy:llä on oikeus tarjouksesta riippumatta tehdä tarjouksen kohteena olevasta mainospaikasta sopimus kolmannen kanssa niin kauan kuin tarjouksen saanut ei ole ilmoittanut GoGoCar Oy:lle hyväksyvänsä tarjouksen. Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun ostaja on hyväksynyt GoGoCar-palvelun välityksellä saamansa tarjouksen.

Sopimuksen peruuttaminen

Mikäli ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan GoGoCar Oy laskuttaa ostajaa 20 % peruutetun sopimuksen hinnasta.

Jos ostaja peruuttaa sopimuksen mukaisen kampanjan myöhemmin kuin kaksitoista (12) vuorokautta ennen mainoskampanjan alkua, GoGoCar Oy laskuttaa ostajalta koko sopimuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 
graf_income.png